مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

فیلتر محصولات

قیمت

تومان تومان

شرکت سازنده

محصول کشور

مدت زمان گارانتی

تعداد پل

آمپر

نوع کلید

فیلتر
کلید مینیاتوری یک پل 1 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 1 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
44,064 تومان 45,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 1 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 2 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 2 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
44,064 تومان 45,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 2 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 4 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 4 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
44,064 تومان 45,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 4 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 6 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 6 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
44,064 تومان 45,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 6 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 10 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 10 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
42,144 تومان 43,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 10 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 16 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 16 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
42,144 تومان 43,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 16 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 20 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 20 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
42,144 تومان 43,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 20 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 25 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 25 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
42,144 تومان 43,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 25 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 40 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 40 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
45,024 تومان 46,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 40 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 50 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 50 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
45,024 تومان 46,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 50 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 63 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 63 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
45,024 تومان 46,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 63 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 1 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 1 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
90,144 تومان 93,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 1 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 2 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 2 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
90,144 تومان 93,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 2 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 4 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 4 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
90,144 تومان 93,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 4 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 6 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 6 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
90,144 تومان 93,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 6 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 10 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 10 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
86,304 تومان 89,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 10 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
86,304 تومان 89,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 16 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 20 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 20 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
86,304 تومان 89,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 20 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
86,304 تومان 89,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 25 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 32 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 32 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
86,304 تومان 89,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 32 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
92,064 تومان 95,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 40 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 50 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 50 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
92,064 تومان 95,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 50 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 63 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 63 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
92,064 تومان 95,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 63 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 1 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 1 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
134,304 تومان 139,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 1 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 2 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 2 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
134,304 تومان 139,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 2 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 4 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 4 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
134,304 تومان 139,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 4 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 6 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 6 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
134,304 تومان 139,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 6 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 10 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 10 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
128,544 تومان 133,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 10 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 16 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 16 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
128,544 تومان 133,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 16 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 20 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 20 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
128,544 تومان 133,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 20 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 25 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 25 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
128,544 تومان 133,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 25 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 32 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 32 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
128,544 تومان 133,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 32 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 40 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 40 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
137,184 تومان 142,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 40 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 50 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 50 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
137,184 تومان 142,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 50 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 63 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 63 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
137,184 تومان 142,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 63 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری چهار پل 1 آمپر دنا کلید مینیاتوری چهار پل 1 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
178,464 تومان 185,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 1 آمپر کلید مینیاتوری چهار پل یا چهار فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری چهار پل 2 آمپر دنا کلید مینیاتوری چهار پل 2 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
178,464 تومان 185,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 2 آمپر کلید مینیاتوری چهار پل یا چهار فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری چهار پل 4 آمپر دنا کلید مینیاتوری چهار پل 4 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
178,464 تومان 185,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 4 آمپر کلید مینیاتوری چهار پل یا چهار فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری چهار پل 6 آمپر دنا کلید مینیاتوری چهار پل 6 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
178,464 تومان 185,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 6 آمپر کلید مینیاتوری چهار پل یا چهار فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری چهار پل 10 آمپر دنا کلید مینیاتوری چهار پل 10 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
170,784 تومان 177,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 10 آمپر کلید مینیاتوری چهار پل یا چهار فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری چهار پل 16 آمپر دنا کلید مینیاتوری چهار پل 16 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
170,784 تومان 177,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 16 آمپر کلید مینیاتوری چهار پل یا چهار فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری چهار پل 20 آمپر دنا کلید مینیاتوری چهار پل 20 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
170,784 تومان 177,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 20 آمپر کلید مینیاتوری چهار پل یا چهار فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری چهار پل 25 آمپر دنا کلید مینیاتوری چهار پل 25 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
170,784 تومان 177,900 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 25 آمپر کلید مینیاتوری چهار پل یا چهار فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری

کلید مینیاتوری دنا

بهترین قیمت کلید مینیاتوری دنا الکتریک ایرانیان به همراه مشخصات کامل و خرید اینترنتی آسان

در این صفحه شما لیست قیمت کلید مینیاتوری دنا را مشاهده می نمایید.

محصولات ارائه شده در این صفحه، فقط با گارانتی اصلی (دنا) به فروش میرسند.

دنا یکی از بهترین شرکت ها در زمینه تولید لوازم برق صنعتی مانند کلید مینیاتوری میباشد. ما در ادامه لیست قیمت محصولات دنا را به عنوان کلید مینیاتوری ایرانی کمترین قیمت خرید فراهم آورده ایم. با توجه به اینکه محصولات دنا توسط شرکت فضل اکتریک ایرانیان گارانتی میشوند، میتوان از کیفیت کلید مینیاتوری دنا مطمئن بود. امکان بررسی مشخصات فنی و قیمت محصولات دنا در کنار هم به خوبی می تواند اطلاعاتی را در زمینه نصب کلید مینیاتوری دنا یا خدمات پس از فرش دنا را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

کلید مینیاتوری دنا

ادامه مطلب

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد