مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

فیلتر محصولات

قیمت

تومان تومان

شرکت سازنده

محصول کشور

مدت زمان گارانتی

تعداد پل

آمپر

نوع کلید

فیلتر
کلید مینیاتوری یک پل 1 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 1 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
83,069 تومان 86,530 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 1 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 2 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 2 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
83,069 تومان 86,530 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 2 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 4 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 4 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
83,069 تومان 86,530 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 4 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 6 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 6 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
83,069 تومان 86,530 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 6 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 10 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 10 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
81,437 تومان 84,830 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 10 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 16 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 16 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
81,437 تومان 84,830 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 16 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 20 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 20 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
81,437 تومان 84,830 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 20 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 25 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 25 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
81,437 تومان 84,830 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 25 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 40 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 40 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
84,701 تومان 88,230 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 40 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 50 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 50 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
84,701 تومان 88,230 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 50 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری یک پل 63 آمپر دنا کلید مینیاتوری یک پل 63 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
84,701 تومان 88,230 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 63 آمپر کلید مینیاتوری یک پل یا یک فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 1 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 1 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
169,565 تومان 176,630 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 1 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 2 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 2 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
169,565 تومان 176,630 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 2 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 4 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 4 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
169,565 تومان 176,630 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 4 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 6 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 6 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
169,565 تومان 176,630 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 6 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 10 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 10 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
166,301 تومان 173,230 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 10 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
166,301 تومان 173,230 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 16 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 20 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 20 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
166,301 تومان 173,230 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 20 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
166,301 تومان 173,230 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 25 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 32 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 32 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
166,301 تومان 173,230 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 32 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
172,829 تومان 180,030 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 40 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 50 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 50 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
172,829 تومان 180,030 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 50 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری دو پل 63 آمپر دنا کلید مینیاتوری دو پل 63 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
172,829 تومان 180,030 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 63 آمپر کلید مینیاتوری دو پل یا دو فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 1 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 1 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
252,797 تومان 263,330 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 1 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 2 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 2 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
252,797 تومان 263,330 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 2 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 4 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 4 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
252,797 تومان 263,330 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 4 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 6 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 6 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
252,797 تومان 263,330 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 6 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 10 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 10 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
247,901 تومان 258,230 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 10 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 16 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 16 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
247,901 تومان 258,230 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 16 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 20 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 20 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
247,901 تومان 258,230 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 20 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 25 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 25 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
247,901 تومان 258,230 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 25 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 32 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 32 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
247,901 تومان 258,230 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 32 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 40 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 40 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
257,693 تومان 268,430 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 40 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 50 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 50 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
257,693 تومان 268,430 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 50 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری سه پل 63 آمپر دنا کلید مینیاتوری سه پل 63 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
257,693 تومان 268,430 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 63 آمپر کلید مینیاتوری سه پل یا سه فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری چهار پل 1 آمپر دنا کلید مینیاتوری چهار پل 1 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
337,661 تومان 351,730 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 1 آمپر کلید مینیاتوری چهار پل یا چهار فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری چهار پل 2 آمپر دنا کلید مینیاتوری چهار پل 2 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
337,661 تومان 351,730 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 2 آمپر کلید مینیاتوری چهار پل یا چهار فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری چهار پل 4 آمپر دنا کلید مینیاتوری چهار پل 4 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
337,661 تومان 351,730 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 4 آمپر کلید مینیاتوری چهار پل یا چهار فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری چهار پل 6 آمپر دنا کلید مینیاتوری چهار پل 6 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
337,661 تومان 351,730 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 6 آمپر کلید مینیاتوری چهار پل یا چهار فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری چهار پل 10 آمپر دنا کلید مینیاتوری چهار پل 10 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
331,133 تومان 344,930 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 10 آمپر کلید مینیاتوری چهار پل یا چهار فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری چهار پل 16 آمپر دنا کلید مینیاتوری چهار پل 16 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
331,133 تومان 344,930 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 16 آمپر کلید مینیاتوری چهار پل یا چهار فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری چهار پل 20 آمپر دنا کلید مینیاتوری چهار پل 20 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
331,133 تومان 344,930 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 20 آمپر کلید مینیاتوری چهار پل یا چهار فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری
کلید مینیاتوری چهار پل 25 آمپر دنا کلید مینیاتوری چهار پل 25 آمپر دنا
پیشنهاد ویژه محدود
331,133 تومان 344,930 تومان
کلید مینیاتوری تحمل جریان 25 آمپر کلید مینیاتوری چهار پل یا چهار فاز قابل استفاده در سیستم روشنایی و موتوری

کلید مینیاتوری دنا

بهترین قیمت کلید مینیاتوری دنا الکتریک ایرانیان به همراه مشخصات کامل و خرید اینترنتی آسان

در این صفحه شما لیست قیمت کلید مینیاتوری دنا را مشاهده می نمایید.

محصولات ارائه شده در این صفحه، فقط با گارانتی اصلی (دنا) به فروش میرسند.

دنا یکی از بهترین شرکت ها در زمینه تولید لوازم برق صنعتی مانند کلید مینیاتوری میباشد. ما در ادامه لیست قیمت محصولات دنا را به عنوان کلید مینیاتوری ایرانی کمترین قیمت خرید فراهم آورده ایم. با توجه به اینکه محصولات دنا توسط شرکت فضل اکتریک ایرانیان گارانتی میشوند، میتوان از کیفیت کلید مینیاتوری دنا مطمئن بود. امکان بررسی مشخصات فنی و قیمت محصولات دنا در کنار هم به خوبی می تواند اطلاعاتی را در زمینه نصب کلید مینیاتوری دنا یا خدمات پس از فرش دنا را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

کلید مینیاتوری دنا

ادامه مطلب

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد